تبلیغات
The Medical Radiation Engineering - ساختار و عملکرد سی تی اسکن
 
The Medical Radiation Engineering
Nuclear for peace...
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهدی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
چهارشنبه 2 اسفند 1396 :: نویسنده : پرتوپزشک

"ساختار و عملکرد سی تی اسکن"

"ساختار و عملکرد سی تی اسکن"دریافت فایل - 280KB

مهندس ثمر نوین- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
sr_novin@yahoo.com
مهندس مرتضی مقدس- مشاور و مسئول فنی واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد
 bme1368@gmail.com

آشکارسازها یا دتکتورها
همانطور که اشعه پرتوایکس از بدن بیمار عبور میکند تا حدودی کاهش مییابد. برای ایجاد یک تصویر اشعه ایکس ما باید اطلاعات مربوط به درجه ای که هر ساختار آناتومیک پرتو را کاهش میدهد جمع آوری کنیم. در رادیوگرافی معمولی از فیلم برای ثبت اطلاعات استفاده میشود، اما در سی تی از آشکارسازها برای جمعآوری اطلاعات استفاده میکنیم. اصطلاح آشکارساز به یک عنصر تک یا یک نوع از آشکارساز مورداستفاده در سیستم سی تی اشاره دارد. اصطلاح آشکارساز آرایه برای توصیف کل مجموعه ای از آشکارسازهای موجود در سیستم سی تی استفاده میشود. به طور خاص، آرایه آشکارساز شامل عناصر آشکارساز واقعشده در یک قوس یا یک حلقه است که هرکدام از آنها میزان شدت اشعه ایکس منتقلشده در امتداد یک پرتو را که از منبع اشعه ایکس به عنصر خاص آشکارساز منتقل میشود را اندازهگیری میکند. همچنین در آرایه عناصری به نام آشکارسازهای مرجع که به کالیبراسیون دادهها و کاهش آرتیفکت کمک میکند گنجان دهشده است. میدان اسکن، اندازه پرتو فن و بهنوبه خود تعداد عناصر آشکارساز که داده ها را جمعآوری میکنند تعیین میکند. آشکارسازها میتوانند با مواد مختلفی ساخته شوند که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. آشکارسازها فوتون های پرتوایکس را گرفته و آنها را به سیگنالهای الکتریکی و اطلاعات آنالوگ تبدیل می کنند. قطعات الکترونیکی آشکارساز یا سیستم دریافت اطلاعات (DAS) این اطلاعات را به اطلاعات دیجیتال تبدیل میکند. آشکارسازها فوتونهای اشعه ایکس را به سیگنالهای الکتریکی یا آنالوگ تبدیل میکنند. این سیگنالها برای اینکه برای کامپیوتر قابلفهم باشند باید به اطلاعات دیجیتالی یا رقمی تبدیل شوند. آشکارسازها فوتونهای اشعه ایکس را به سیگنالهای الکتریکی یا سیگنالهای آنالوگ تبدیل میکنند. این سیگنالها برای مرحله بعد نمونهبرداری و به شکل عددی تبدیل میشوند. آشکارسازها تابش انتقالی از بیمار را در محلهای مختلف اندازه میگیرند. مقادیر نسبی انتقال به کامپیوتر ارسال و بهصورت اطلاعات خام ذخیره میشود. برای بازسازی تصاویر سی تی تصاویر زیادی از اندازه گیری انتقال پرتو لازم است. بهطورکلی چندین نما گرفته میشود که هر نما شامل تعدادی پرتو و اندازهگیری پرتو نفوذی برای هر اسکن است. فوتونهای عبوری از بدن بیمار توسط دو سری آشکارساز اندازهگیری میشود. آشکارسازی شدت تابش از لامپ اشعه ایکس را اندازهگیری کرده و آشکارسازهای دیگر اشعه ایکس عبوری از بدن بیمار را ثبت میکند. تعداد نمونه های گرفتهشده در هر ثانیه از سیگنال مداوم که از آشکارساز منتشر میشود به عنوان نرخ نمونه گیری، نرخ نمونه یا فرکانس نمونه گیری شناخته میشود. اگر تعداد نمونه ها کافی نباشد آرتیفکتهایی بر روی تصاویر ظاهر میشود. طراحی تک ردیف در سیستمهای نسل سوم و چهارم مورداستفاده قرار گرفت. در سیستمهای نسل سوم حدود 700 عنصر آشکارساز در یک قوس تنظیمشده بودند. در سیستمهای نسل چهارم با استفاده از 4800 آشکارساز در یک ردیف در حلقه کامل قرارگرفتهاند. در سیستم ردیف تک آشکارساز، ضخامت برشهای مختلف با استفاده از تنظیم کولیماتور صورت میگیرد که بیشترین عرض برش را تولید میکند و یا کولیماتورها تا حدی بسته باشند درنتیجه یکتکه نازکتر است.

ویژگی آشکارسازها یا دتکتورها
1- توانایی گیر انداختن، جذب و تبدیل فوتونهای اشعه ایکس به سیگنالهای الکتریکی را راندمان می نامند.
2- راندمان گیر انداختن عبارت از راندمانی است که آشکارسازها با آنها میتوانند فوتون هایی که از بدن بیمار عبور یافته است را به دست بیاورند.
3- تعداد فوتون های جذبشده توسط آشکارساز را راندمان جذب گویند. راندمان جذب بستگی به عدد اتمی ، دانسیته فیزیکی، اندازه و ضخامتی از آشکارساز که در مقابل اشعه قرار میگیرد دارد.
4- ثبات و یکنواختی پاسخ آشکارساز پایداری نام دارد و اگر سیستم پایدار نباشد برای ارائه سیگنالهای مفید کالیبراسیون های مکرر نیاز است.
5- سرعتی که با آن آشکارساز میتواند یک برخورد پرتوی ایکس را آشکار کند و مجدداً برای آشکارسازی برخورد پرتوایکس دیگر آماده شود زمان پاسخ آشکارساز نام دارد. زمان های پاسخ آشکارساز باید بسیار کوتاه و در حد میکروثانیه باشد. هرچه زمان پاسخ آشکارساز کوتاهتر باشد مشکلاتی نظیر تأخیر در تابش کریستال و انباشته شدن اشعه در آشکارساز رخ نمیدهد.
6- نسبت بزرگترین سیگنالی که اندازه گیری شده به دقت کوچکترین سیگنال قابل تشخیص محدوده قدرت عمل آشکارساز نام دارد. برای بیشتر دستگاهها سی تی محدوده قدرت عمل تقریباً یک به میلیون به یک است. اگر بزرگترین سیگنال 1 میکرو آمپر و کوچکترین سیگنال 1 نانو آمپر باشد محدوده قدرت عمل آشکارساز 1 میلیون به 1 است.

انواع آشکارساز
تبدیل پرتوهای ایکس در یک آشکارساز به دو صورت ذیل انجام میشود:
1- آشکارسازهای سنتیلاسیون انرژی پرتوایکس را به نور و سپس نور را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.
2- آشکارسازهای یونیزاسیون گازی انرژی پرتوایکس را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.

آشکارسازهای سنتیلاسیون
این نوع آشکارسازها از یک کریستال سنتیلاسیون که با یک تیوب فتو مولتی پلایر جفت شده تشکیلشده است. هنگامیکه پرتوهای اشعه ایکس با کریستال برخورد میکنند نورهای برقآسا یا سنتیلاسیون ها ایجاد میشوند. این نور مستقیماً به فتومولتی پلایر یا تیوب PM برخورد میکند و سپس از فتوکاتدها الکترونها آزاد میشوند. این الکترونها در بین دستهای از دینودها که به دقت به دنبال هم قرارگرفتهاند و پتانسیلهای مختلفی دارند به صورت آبشاری جاری میشوند تا سیگنال خروجی کوچکی به وجود آید. درگذشته از کریستال های یدید سدیم که با تیوب PM جفت شده بودند استفاده میشد که به علت مشکلات ناشی از تأخیر در تابش نور و محدوده قدرت عمل یدید سدیم، کریستالهای دیگری مثل فلورید کلسیم و ژرمنات بیسموت جایگزین شدند. امروزه از آشکارسازهای جامد کریستالی سنتیلاسیون فوتودیود مولتی پلایر استفاده می شود. فتودیود یک نیمه رسانا است که هنگامیکه نور به اتصال P-N فوتودیود تابیده میشود جریانی به وجود میآورد. عدسی قسمت اصلی فتودیود است و برای متمرکز کردن نور از کریستال سنتیلاسیون به اتصال P-N به کار میرود. مقدار جریان به وجود آمده متناسب با مقدار نور تابیدهشده است. ازآنجاییکه خروجی دیود ضعیف است از آمپلیفایرها برای تقویت خروجی استفاده میشود که همراه با فتودیودها هستند. زمان پاسخ یک فتودیود بسیار سریع و در حدود 5/0 تا 250 نانوثانیه است. دو ماده سنتیلاسیون که اخیراً در فوتودیودها به کار میروند عبارتاند از تنگستات کادمیوم و ماده سرامیکی ساخته شده از اکسیدهای معدنی نادر با درجه خلوص بالا که به صورت مایع غلیظ میباشند مثل سرامیک فوق سریع اکسید گادولینیوم وایترا. معمولاً این کریستالها به صورت نوری به فتودیودها بسته میشوند. راندمان تبدیل و راندمان گیراندازی 99 درصد و محدوده قدرت عمل آنیک میلیون به 1 است. به عبارتدیگر راندمان جذب اکسید معدنی نادر سرامیکی 99 درصد و راندمان سینتیلاسیون آن 3 برابر تنگستات کادمیوم است.

آشکارسازهای یونیزاسیون
آشکارسازهای یونیزاسیون گازی براساس اصول یونیزاسیون عمل میکنند و در نسل سوم دستگاههای سی تی ارائه شده اند. آشکارسازها یونیزاسیون گازی شامل گروهی از اتاقک های انفرادی گازی است که معمولاً بهوسیله ضخامت تنگستن به دقت در کنار یکدیگر قرارگرفته اند و این صفحات به عنوان جمعآوریکننده الکترون هستند و از یکدیگر مجزا شدهاند. هنگامیکه پرتوهای ایکس وارد این اتاقکهای انفرادی میشوند یونیزاسیون گاز که معمولاً گاز نئون است اتفاق میافتد و یون های مثبت و منفی ایجاد میشود. یون های مثبت جذب صفحه با بار منفی میشوند و یونهای منفی جذب صفحه با بار مثبت میشوند. این جابجایی یونها موجب جریان سیگنال کوچکی میشود که به طور مستقیم با تعداد فوتون های جذب شده تغییر میکند. برای اینکه تعداد مولکول بیشتری برای عمل یونیزاسیون در دسترس باشد گاز نئون تحتفشار تا حدود 30 اتمسفر است و اتاقکهای گازی توسط ماده زیر لایه سرامیکی نسبتاً ضخیمی محصورشدهاند. راندمان آشکارسازی فوتون (QDE) آشکارسازهای زنون کمتر از آشکارسازهای جامد است. در آشکارسازهای جام سنتیلاسیون راندمان آشکارسازی فوتون (QDE) 95 تا 100 درصد و در آشکارسازهای جامد سرامیکی 94 تا 98 درصد و برای آشکارسازهای گاز نئون 50 تا 60 درصد است.

آشکارسازهای گاز زنون
گاز زنون تحتفشار، اتاقهای خالی را پر میکند تا آشکارسازهایی را تولید کند که تقریباً 60 تا 87 درصد از فوتونها را جذب میکنند. از گاز زنون به دلیل اینکه در زیر فشار بهصورت پایدار باقی میماند استفاده میشود. به طور قابلتوجهی چگالی گاز زنون نسبت به بقیه گازها بالاتر است. آشکارسازهای حالت جامد دارای ضریب جذب بالاتر هستند به طوریکه نزدیک به 100 درصد ز فوتون ها را جذب میکنند. علاوه بر این در پنجره جلو مانند سیستم های زنون از دست دادن وجود ندارد. این افزایش کارایی جذب، مزیت عمدهای از آشکارسازهای حالت جامد است. آشکارسازهای حالت جامد به نوسانات دما و رطوبت نسبت به انواع گاز حساس هستند. موقعیت نسبی، شکل و اندازه آشکارسازها میزان تابش پراکنده را که به تصویر میرسد تحت تأثیر قرار میدهد. طراحی آشکارساز عمیق و باریک پراکندگی کمتری نسبت به آشکارسازهای گسترده و کوتاه را دارد. آشکارسازها با استفاده از فاصله میانی جدا میشوند که موجب میشود آشکارسازها در یک قوس یا دایره قرار بگیرند. فاصله آشکارساز از وسط یک آشکارساز تا وسط آشکارساز مجاور اندازهگیریشده و برای فاصله نوار اندازه گیری میشود. در حالت ایدهآل، آشکارسازها باید به صورت نزدیک به یکدیگر قرار بگیرند، بنابراین تمام اشعه های ایکس به داده تبدیل میشوند. اندازه بازه یا دهانه آشکارساز دیافراگم نامیده میشود. آشکارساز کوچک برای رزولوشن فضایی خوب و رد پراکندگی مهم است.

مشخصات آشکارسازهای حالت جامد
1- جذب فوتون بالا (High photon absorption)
2- حساس به درجه حرارت و رطوبت (Sensitive to temperature,moisture)
3- مواد جامد (Solid material)
4- می توانند پس فروزش را نشان دهند (Can exhibit afterglow)
5- هدر رفتی در پنجره جلویی ندارند (No front window loss)

مشخصات آشکارسازهای گازی
1- جذب معمولی فوتون معمولی (Moderate photon absorption)
2- بسیار پایدار (Highly stable)
3- مواد با چگالی کم ((Low-density material (gas)
4- پس فروزشی ندارند (No afterglow)
5- هدررفت هایی که به پنجره جلویی و فضاهایی که توسط صفحات اشغال شده اند، نسبت داده می شود (Losses attributable to front window and the spaces taken up by the plates)

الکترونیک آشکارساز
فوتونهای اشعه ایکس که به آشکارساز برخورد میکنند باید اندازهگیری و به یک سیگنال دیجیتال تبدیل شوند سپس به کامپیوتر ارسال شوند. این توسط سیستم جمع آوری داده ها (Data-Acquisition System) انجام میشود که در داخل گانتری و در نزدیک آشکارساز قرار دارد. سیگنالهای منتشرشده از آشکارساز آنالوگ (الکتریکی) هستند که برای اینکه برای رایانه قابلفهم باشد باید تبدیل به سیگنال دیجیتال شود. بنابراین یکی از وظایف مهم DAS، تبدیل سیگنال آنالوگ به فرمت دیجیتال است. به زبان سادهتر سیستم جمعآوری دادهها یا DAS، تعداد فوتونهایی را که به آشکارساز برخورد میکنند را اندازهگیری میکند و اطلاعات را به سیگنال دیجیتال تبدیل میکند و سپس سیگنال را به کامپیوتر ارسال میکند. این با مبدل آنالوگ به دیجیتال یا ADC بهطور صحیح به کار رفته است.

مدل های آشکارساز متصل به هم
در دستگاه های جدید سی تی ردیف کامل آشکارسازها از دسته هایی از آشکارسازها تشکیلشده است. هر دسته یک قسمت یا مدل آشکارساز گفته میشود و هر مدل آشکارساز به برد اصلی سیستم آشکارساز اتصال مییابد. استفاده از مدلهای آشکارساز متصل به هم موجب میشود با انجام آسان آزمایشهای و جایگزینی قسمتهای فرسوده با نو ، بیعیبی و سلامت سیستم آشکارساز محفوظ بماند.

آشکارسازهای چند برشه
یکی از مشکلات اصلی دستگاههای تک برشه با آشکارسازهای تک کمانی طول مدتزمان لازم برای دریافت اطلاعات است. برای افزایش سرعت تصویربرداری از حجمی از بدن بیمار و بنابراین کاهش زمان جمعآوری اطلاعات، سیستم دو برشه با آشکار دوکمانی ابداع شد.

آشکارسازهای دو کمانه
اولین دستگاه سی تی حجمی دو برشه توسط السنت در سال 1992 معرفی شد. سیستمهای سی تی دو کمانه نسبت به سی تی تک کمانه موجب بیشتر شدن سرعت اسکن حجمی از بدن بیمار شد. این تکنولوژی از یک ردیف آشکارساز جامد دوکمانی که با یک تیوب اشعه ایکس ویژه جفت شده است و دارای سیستم نقطه کانونی دینامیک دوتایی است استفاده میکند. نقطه کانونی دینامیک جایی است که وضعیت نقطه کانونی سریعاً عوض میشود. تغییر وضعیت نقطه کانونی توسط سیستم نوری الکترونی که بهوسیله کامپیوتر کنترل میشود صورت میگیرد و هدف از آن مضاعف کردن دانسیته نمونه برداری و دوتا کردن تعداد کل اندازهگیریها  در هر اسکن است. تکنولوژی دو شعاع پرتو موجب اسکن همزمان دو برش مجاور همبافت باقدرت تفکیک عالی میشود.

آشکارسازهای چند کمانه، چند برشه
هدف از آشکارسازهای چند کمانه سیستم چند برشه افزایش اعمال سرعت پوشش حجمی دستگاه های سی تی تک برشه و دو برشه است. آشکارسازهای چند کمانه دستگاه چند برشه شامل یک آشکارساز است که دارای کمان هایی از اجزای آشکارساز است. آشکارسازی با N کمان N بار سریعتر از مشابه تک کمانهاش خواهد بود. آشکارسازهای چند کمانه، چند برشه آشکارسازهای جامدی هستند که قادرند در هر 360 درجه چرخش اطلاعات چند برش را به دست آورند. این آشکارسازها بر روی ضخامت برشها تأثیر میگذارند.

تضعیف اشعه سی تی
با استفاده از تعیین میزان تضعیف اشعه در بافتها اطلاعاتی مهم برای بازسازی تصاویر برشی از بافت به دست میآید. با کاهش شدت شعاع پرتوایکس در حین عبور از شیء است که بعضی از فوتونها جذب و بقیه پراکنده میشوند. تضعیف به میزان الکترون در گرم، عدد اتمی، دانسیته بافت و انرژی تابش بستگی دارد. دو نوع شعاع پرتوایکس تابشی به نامهای هموژن و غیر هموژن وجود دارد که بررسی تضعیف هر یک از این شعاعهای پرتوایکس برای درک این مسئله در سی تی مهم است. تضعیف در سی تی بستگی به دانسیته اتمی مؤثر، عدد اتمی جذبکننده و انرژی فوتون دارد. هر مقطع جاذب، شعاع پرتوایکس را به میزان مساوی تضعیف میکند. در شعاع پرتو هموژن تمام فوتونها دارای انرژی یکسان هستند ولی در شعاع پرتو غیرهموژن فوتون ها دارای انرژی متفاوت هستند. تضعیف اشعه نتیجه جذب و پراکندگی است. اشعه ایکس به دلیل پدیده فتوالکتریک تضعیف و به دلیل پدیده کامپتون تضعیف و پراکنده میشود. پدیده فتوالکتریک در بافتهای با عدد اتمی بالا اتفاق میافتد و در بافتهای نرم و مواد با عدد اتمی پایینتر حداقل است. پدیده کامپتون در بافتهای نرم رخ میدهد و اختلاف دانسیته موجب تفاوت در برخوردهای کامپتون میشود.

اشعه سیتیاسکن
اشعه مورداستفاده برای اولین دستگاه سیتیاسکن از یک منبع امریکیم با تشعشع گاما به همراه یک آشکارساز کریستالی تأمین میشد. این تشعشع خارج شده از منبع ناکافی بود و تقریباً حدود 9 روز زمان لازم بود تا دستگاه از عضو موردنظر تصویربرداری کند. ازآنجاییکه زمان این روش بسیار طولانی بود تیوب پرقدرت اشعه ایکس جایگزین منبع اشعه گاما گردید.

جئومتریهای دریافت اطلاعات
مسیری که تیوب اشعه ایکس و آشکارسازها در آن قرار میگیرند تا اندازهگیری انتقالی یا نفوذی در بافت را جمعآوری کنند را جئومتری دریافت اطلاعات سیستم سی تی میگویند.
- تیوب اشعه ایکس و آشکارسازها جفت شده و 360 درجه به دور بیمار برای جمعآوری محاسبات عبوری از یک شعاع بادبزنی پرتوایکس میچرخند.
- تیوب اشعه ایکس 360 درجه به دور بیمار میچرخد و داخل یک حلقه ثابت از آشکارسازها قرار دارد و شعاع پرتوایکس به شکل بادبزن است.
- شعاع باریک پرتوایکس از یک مقطع عرضی خاص بیمار عبور کرده و به آشکارسازهایی در جهت مقابل تیوب برخورد میکند.

تصاویر در سیتیاسکن
تصاویر اولیه سیتیاسکن بهصورت پله مانند بودند که باگذشت زمان و تغییرات تکنولوژیکی کیفیت تصاویر بهطور قابلتوجهی افزایش یافت. قدرت تفکیک فضایی، کاهش زمان تصویربرداری، افزایش قدرت باری بود که دستگاههای تصویربرداری از تمام بدن نیاز داشتند. تصاویر تولیدشده در طول یک سیتیاسکن میتوانند در چندین صفحه مجزا اصلاح شوند و حتی میتوانند تصاویر سهبعدی ایجاد کنند. این تصاویر را میتوان بر روی مانیتور مشاهده کرد یا حتی میتوان بر روی فیلم چاپ کرد و یا برای انتقال به سی دی یا دی وی دی ثبت کرد.

تصویربرداری حجمی سیتیاسکن
(اسپایرال یا هلیکال)

در دستگاههای تصویربرداری حجمی درحالیکه بیمار بیوقفه و پیوسته به داخل گانتری حرکت میکند، تیوب اشعه ایکس و آشکارسازها به طور پیوسته در چرخش هستند. درنتیجه دسته پرتو اشعه ایکس مسیری را به دور بیمار دنبال میکند. این طریق تصویربرداری از بیمار سی تی اسپایرال یا هلیکال نامیده میشود. سی تی اسپایرال یعنی دسته پرتو مسیر مارپیچی را به دور بیمار طی میکند. سی تی هلیکال مسیر اشعه تابشی به دور بیمار به صورت حلزونی است. در دستگاههای سی تی حجمی دو برش نسبت به تک برش سرعت پوشش حجمی تصویربرداری افزایش پیدا کرد. تصویربرداری سی تی حجمی موارد استفاده فراوانی ازجمله در سی تی فلوروسکوپی، سی تی آنژیوگرافی، تصویرسازی سهبعدی و تصویربرداری مجازی همزمان دارد. اطلاعات به وجود آمده در تصویربرداری حجمی که توسط دستگاههای سی تی اسپایرال تک برش و چند برش انجام میشود نسبت به دستگاههای سی تی معمولی بیشتر است. تاریخ معرفی آن به اواخر دهه 80 باز می گردد. سی تی هلیکال موجب پیشرفت تصویربرداری بالینی شده است. سه عنصر اساسی که فرآیند اسکن هلیکال را تعریف میکنند تیوب ایکس ریِ دائماً در حال چرخش، خروجی ثابت اشعه ایکس و حرکت مداوم تخت، هستند.

مقدار تشعشع در سیتیاسکن
هدف اساسی هر تکنیک جدید تصویربرداری به دست آوردن حداکثر اطلاعات به همراه حداقل دوز تشعشعی برای بیمار است. در سی تی مقدار تشعشع دریافتی بیمار به عوامل تصویرسازی متعددی مثل ضخامت لایه، نویز، راندمان قدرت تفکیک آشکارساز، الگوریتم بازسازی، کولیماسیون و فیلتراسیون بستگی دارد. برای اندازهگیری میزان تشعشع از محفظه های یونیزاسیون یا دوزیمتری ترمولومینسانس استفاده میشود. سه عامل برای حداقل رساندن مقدار تشعشع دریافتی بیمار در طی دریافت اطلاعات:
1- کاربردهای تلفیقی بهمنظور کاهش دفعات پرتوگیری که این خود یک تکنیک فیلتراسیون مقدماتی است که در مقایسه با سی تی معمولی میزان تشعشع را حدود 15 درصد کاهش میدهد.
2- استفاده از آشکارسازهای جدید سرامیکی مافوق سرعتی که از مقدار تشعشع 25 درصد دیگر هم میکاهد.
3- تطبیق و تنظیم همزمان میزان اشعه که از طریق آن میزان میلیآمپر با توجه به مشخصههای بیمار سازگار میشود، درنتیجه میزان تشعشع حدود 40 درصد دیگر کاهش مییابد.

کنترل کیفی سیتیاسکن
مانند هر سیستم تصویربرداری پزشکی، در سی تی  اسکن نیز برنامهها و آزمایشهای کنترل کیفی متفاوتی برای حفظ کیفیت مطلوب تصویر و به حداقل رساندن آرتیفکتهای تصویر انجام میشود. با توجه به پیچیدگی دستگاه سی تی اسکن، امکان انجام آزمایش های کنترل کیفی بسیاری بر روی آن وجود دارد. این آزمایش کنترل کیفی میتواند با کمک فانتومهای فراهم آمده توسط کارخانه های سازنده توسط تکنولوژیست انجام شود و یا آزمایش کنترل کیفی پیچیده توسط متخصصین فیزیک و یا مهندسین پزشک انجام شود.

پدیده و دزیمتر ترمولومینسانس
برخی از مواد نیمه هادی یا عایق درصورتیکه ابتدا پرتودهی و سپس گرمادهی شوند نور مرئی انتشار میدهند که به آن نور ترمولومینسانس میگویند. ترمولومینسانس انتشار نور مرئی از ماده پرتودهی شده (نیمه هادی یا عایق) در اثر تحریک گرمایی است. مواد دارای این خاصیت را مواد ترمولومینسانس میگویند. از مواد ترمولومینسانس برای آشکارساز و یا دزیمتر پرتوهای یونساز مانند ایکس ری ، گاما ، بتا و نوترون استفاده میشود. دزیمترهای ترمولومینسانس دارای انواع مختلف با ترکیب شیمیایی و نام تجاری متفاوت هستند.


منابع :
-David J Dowsett_ Patrick A Kenny_ R Eugene Johnston-The physics of diagnostic imaging
-Euclid Seeram Computed Tomography : Physical Principles, Clinical Applications, and Quality Control 2011
-Elissa Kramer, MD, Jane Ko, MD, Fabio Ponzo, MD, Karen Mourtzikos-Positron Emission Tomography-Computed Tomography__ A Disease-Oriented Approach-Informa Healthcare 2008
-Elliot K. Fishman MD, R. Brooke Jeffrey Jr.  MD-Multidetector Computed Tomography_ Principles, Techniques, and Clinical Applications-LWW 2003
-Gonzalez, Shawneen-Interpretation basics of cone beam computed tomography-John Wiley & Sons 2014
-Hsieh J.-Computed tomography. Principles, design, artifacts, and recent advances-SPIE 2009
-Jerrold T. Bushberg, J. Anthony Seibert, Edwin M. Leidholdt Jr., John M. Boone-The Essential Physics of Medical Imaging-LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 2011
-Kenny, Patrick A._ Johnston, R. Eugene_ Dowsett, David J-The physics of diagnostic imaging-Distributed in the USA by Oxford University Press, Hodder Arnold 2006
-Lois Romans-Computed Tomography for Technologists_ A Comprehensive Text-Lippincott Williams & Wilkins 2010
-L. Saba -Computed Tomography - Special Applications-Intech 2011
-Malcolm J. Brooker (auth.)-Computed Tomography for Radiographers-Springer Netherlands 1986
-Peter Hogg (auth.), David Wyn Jones, Peter Hogg, Euclid Seeram (eds.)-Practical SPECT_CT in Nuclear Medicine-Springer-Verlag London 2013
-Robert Cierniak (auth.)-X-Ray Computed Tomography in Biomedical Engineering-Springer-Verlag London 2011
-Thorsten Buzug Prof. Dr. (auth.)-Computed Tomography_ From Photon Statistics to Modern Cone-Beam CT-Springer Berlin Heidelberg 2008

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 16 آذر 1397 05:17

Kudos. Very good information.
generic cialis 20mg tablets buy cialis online cheapest safe dosage for cialis cialis billig cialis pills boards cialis online deutschland cialis 5 mg look here cialis cheap canada import cialis we choice cialis pfizer india
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:03

You actually stated that superbly!
cialis uk viagra vs cialis cialis online deutschland cialis online nederland cialis et insomni comprar cialis 10 espa241a safe site to buy cialis online cialis generico in farmacia cialis dosage amounts canadian discount cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 14:03

You've made your stand pretty effectively!.
free generic cialis cialis daily cialis 5 mg effetti collateral look here cialis cheap canada free cialis generic cialis review uk brand cialis generic ou acheter du cialis pas cher buy cialis cialis generico milano
سه شنبه 13 آذر 1397 04:10

Kudos, Plenty of tips!

cialis 5mg billiger generic cialis review uk precios de cialis generico dosagem ideal cialis enter site 20 mg cialis cost dose size of cialis cialis 10mg prix pharmaci only now cialis for sale in us comprar cialis navarr cialis for sale in europa
دوشنبه 12 آذر 1397 15:58

You have made the point!
achat cialis en europe prezzo cialis a buon mercato buy cialis online prescription doctor cialis low cost cialis 20mg cialis flussig cipla cialis online chinese cialis 50 mg cialis great britain generic cialis in vietnam
یکشنبه 11 آذر 1397 15:20

With thanks! Quite a lot of advice.

buy cialis sample pack can i take cialis and ecstasy try it no rx cialis cialis coupons cialis 20 mg cialis herbs prezzo di cialis in bulgaria cialis 20mg preis cf generic cialis pro cialis with 2 days delivery
جمعه 9 آذر 1397 04:08

Fantastic data. With thanks!
cialis sans ordonnance generic cialis at the pharmacy tesco price cialis how much does a cialis cost cialis price in bangalore online cialis comprar cialis navarr cialis pills boards cialis 30 day sample acheter cialis meilleur pri
پنجشنبه 8 آذر 1397 16:45

Really quite a lot of good tips.
only best offers cialis use online prescriptions cialis where to buy cialis in ontario prezzo cialis a buon mercato cialis super acti get cheap cialis cialis en 24 hora order cialis from india side effects of cialis cialis generique
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:47

You said it very well.!
cialis australia org cialis online only here cialis pills purchase once a day cialis recommended site cialis kanada buy name brand cialis on line import cialis cialis lowest price cialis manufacturer coupon no prescription cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 16:18

Awesome knowledge. Regards!
miglior cialis generico we recommend cialis info viagra vs cialis vs levitra walgreens price for cialis cialis professional yohimbe low cost cialis 20mg precios de cialis generico cialis soft tabs for sale cialis online acquisto online cialis
جمعه 20 مهر 1397 01:37

Cheers, Lots of information.

vardenafil buy levitra generic buy levitra generic buy levitra generic levitra generic buy levitra generic vardenafil 20mg levitra generic vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo
یکشنبه 8 مهر 1397 09:21

Awesome write ups. Thank you!
cialis tadalafil online canada discount drugs cialis online cialis ou trouver cialis sur le net tesco price cialis cialis pas cher paris cialis dosage cialis 20 mg effectiveness prices on cialis 10 mg precios cialis peru
شنبه 31 شهریور 1397 23:02

Seriously all kinds of terrific material!
canadian online pharmacies reviews buy viagra 25mg northwestpharmacy canada online pharmacies surrey canadian medications pharmacy online pharmacies india drugs for sale in mexico canada pharmacies trusted pharmacy canada scam canada medication list
سه شنبه 27 شهریور 1397 20:39

Awesome information. Thank you.
cialis 5 mg cialis para que sirve canada discount drugs cialis when will generic cialis be available cialis kaufen bankberweisung acheter cialis meilleur pri price cialis best miglior cialis generico cialis 50 mg soft tab il cialis quanto costa
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:53

You've made the point.
generic cialis at the pharmacy generico cialis mexico costo in farmacia cialis cialis cipla best buy cipla cialis online cialis online napol venta de cialis canada cialis flussig cialis uk next day what is cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:44

Cheers! Terrific stuff!
buy generic viagra online uk next day delivery age to buy viagra viagra uk buy online viagra for sale how to buy viagra buying cheap viagra online buy viagra online prescription buy viagra without consultation uk where can we buy viagra online viagra uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:13

Nicely put, Appreciate it.
click now buy cialis brand cialis rezeptfrei sterreich il cialis quanto costa sialis cialis sicuro in linea cialis 50 mg soft tab cialis 10 doctissimo cialis 10 doctissimo generic cialis review uk cialis generic
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:05

Whoa plenty of fantastic info.
buy viagra over the counter buy cheap viagra online without prescription sildenafil buy uk where can i order viagra online where to buy viagra pills online generic viagra pharmacy how to safely buy viagra online where i can buy viagra viagra with prescription online purchase viagra online uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 20:50

Wonderful data. Many thanks!
cialis 20 mg cost cialis en 24 hora weblink price cialis tadalafil cialis 5mg prix enter site very cheap cialis prix cialis once a da generic cialis pro achat cialis en suisse generic cialis review uk
جمعه 7 اردیبهشت 1397 22:12

Fantastic advice. With thanks.
cialis qualitat cialis 100 mg 30 tablet cialis lilly tadalafi cialis 5 mg cialis cuantos mg hay cialis diario compra where to buy cialis in ontario cialis 5 mg funziona cialis lilly tadalafi buy cialis uk no prescription
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 13:14

Cheers. Excellent stuff!
where can i buy viagra without prescription buy viagra online australia viagra from usa pharmacy where can i buy generic viagra viagra pharmacy online viagra buy viagra buy viagra online canada no prescription rx sildenafil online pharmacy usa viagra viagra online purchase can i buy viagra at cvs
شنبه 4 فروردین 1397 03:44

Beneficial write ups. Appreciate it.
cialis generic cialis dose 30mg tadalafil 20 mg cialis super acti side effects of cialis effetti del cialis sialis cialis lilly tadalafi prezzo cialis a buon mercato link for you cialis price
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:03

Whoa a lot of excellent info.
acquisto online cialis price cialis wal mart pharmacy cialis for bph cialis 5 mg buy where do you buy cialis we choice cialis uk cialis super acti viagra cialis levitra order a sample of cialis cialis daily dose generic
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :